Văn bản

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

ke-hoach-nam-hoc-2016-2017 kh-kiem-tra-noi-bo-2016-2017 kh-ngoai-khoa-trai-nghiem-2016-2017 quy-che-chuyen-mon-2016-2017 ho-so-tiep-dan phan-cong-cm quyet-dinh-2016-2017
Screen Shot 2015-04-05 at 6.08.30 PM

Tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo   Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015…