01/10/18  Tin của trường  50
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019,  đội ngũ giáo viên đã tập trung  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác bồi dưỡng năng khiếu, luyện chữ viêt.